releases
Quality Certificates
Upínací souprava do 5 T - 16 m /05000/

Upínací souprava do 5 T - 16 m /05000/

Dvojdílná upínací souprava pro upínání nákladu u automobilů IVECO, Mercedes, DAF, Volvo....Jsou vhodné rovněž pro přepravu kolové techniky na vagónech, podvalnících apod. Materiál PES, dovolené pracovní zatížení 2500daN v tahu, 5000 daN na úvazek. Maximální maximální zatížení 5000 daN v tahu, 10000 daN na úvazek. Prodloužení maximálně 7 %, šířka pásu 50 mm, tloušťka 3 mm, maximální pevnost pásu 7500 daN, barva pásu oranžová. Upínací prvky - 2x hák 50mm, ráčna LC25KN. Souprava vyhovuje všem bezpečnostním požadavkům mezinárodní normy ČSN EN 12195-2 -Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech, DIN 60060 - německá národní norma - vázací soupravy, ONORM V 5751 z 1.7. 1990 - rakouská národní norma-vázací soupravy.

Item code
33057
Delivery time:
skladem
Producer:
Redo s.r.o., ČR
watchdog
without VAT
with VAT
Product code: | 33057
price
289.26 CZK
350 CZK
pcs
Other samples form the collectionparameters
Návod k použití:NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ Způsob upnutí: Pásy se západkovou sponou (ráčnou) kompletní (dvoudílné s háky) Hák volného pásu zahákneme do upevňovacího místa na vozidle a pás přehodíme přes upínaný náklad. Hák pásu, pevně spojeného se západkovou sponou (ráčnou), zahákneme do druhého upevňovacího místa na vozidle. Konec volného pásu vložíme do otvoru unašeče ráčny a protáhneme ráčnou ven. Pákou ráčny pás napneme. Uvolnění pásu provedeme odjištěním západek z rohatek ráčny (tzv. uvolňovací poloha ráčny). Úvazky pro užitková vozidla (jednodílné se západkovou sponou) Úvazek se západkovou sponou /ráčnou/ se ovine kolem nákladu, volný konec pásu provlékneme otvorem unašeče ráčny a vytáhneme ráčnou ven. Pákou pás ráčny napneme. Jeho uvolnění provedeme odjištěním západek z rohatek ráčny. Úvazek pro všeobecné použití Úvazek ovineme okolo poutaného předmětu, volný konec provlečeme ručně stlačenou uvolněnou samodržnou přezkou a pás rukou utáhneme. Uvolněním přezky docílíme pevného úvazku. Úvazek pro motockykly (jednodílné s háky) Háky úvazku zahákneme do upevňovacích míst, ručně stlačíme samodržnou přezku a pás rukou utáhneme. Uvolněním stisku samodržné přezky docílíme pevného úvazku. POKYNY PRO UŽIVATELE VŠEOBECNÉ POKYNY smí se používat pouze nepoškozené upínací pásy bez zjevného očividného poškození, které musí být opatřeny rozlišovacím štítkem. Nesmí být zatěžovány nad maximální přípustnou tažnou sílu. Před použitím je třeba vybrat vhodný upínací pás dle plánovaného druhu upevnění, požadované tažné síly, povrchu nákladu a zkontrolovat jeho údaje dle připevněného rozlišovacího štítku. Před upevněním nákladu se doporučuje určit sílu, která bude nutná k jeho bezpečnému upoutání (minimální počet pásů). Upínací pásy nesmějí být zauzlovány, napínány přes ostré hrany. Ani vedeny přes drsné nebo ostré povrchy. U nakladačů s ostrými hranami nebo drsnými povrchy je možné upínací pásy užít pouze pokud jsou ohrožená místa upínacího pásu (upínadlo, popruh) chráněna (například návlekem, ochrannou hadicí, ochranným rohem). Upínací pásy musí být aplikovány takovým způsobem, aby se nemohly otáčet a aby nesly zátěž celou svojí šířkou. Na upínadlo (popruh) nesmí působit žádné zátěže , které by je mohly tímto poškodit. UPÍNACÍ PÁSY NESMĚJÍ BÝT POUŽÍVÁNY JAKO VÁZACÍ PSOTŘEDEK NA ZVEDÁNÍ BŘEMEN. Vlastní upínací hák nesmí být zátěžován na své špici (konci ohyby), pokud se nejedná o hák určený k tomuto zvláštnímu účelu. Aby se zabránilo jeho vyháknutí z kotevního bodu na ploše, zaháknutí se provede ve směru ohybu háku ven. Upínací a spojovací prvky nesmějí ležet na hranách, aby nedocházelo k jejich namáhání na ohyb. V unašeči západkových spon nesmí být navinuto méně než 1,5 a ne více jak 3 ovinutí pásu (bezpečné upevnění, resp. zamezení ucpání unašeče pásem). UPÍNACÍ PÁSY NELZE POUŽÍVAT V PŘÍPADĚ ZLOMU ČI DEFORMACE UPÍNACÍHO PRVKU NEBO NĚJAKÉHO UPÍNACÍHO ELEMENTU. POUŽÍVÁNÍ UPÍNACÍCH PÁSŮ V OBLASTECH S EXTRÉMNÍMI TEPLOTAMI NEBO VE SPOJENÍ S CHEMIKÁLIEMI Pokud budou upínací pásy užívány v oblastech s extrémními teplotami, je třeba se dotázat výrobce na doplňující pokyny. U upínacích pásů označených modrou , nebo zelenou nálepkou je použití v teplotním rozsahu od – 40⁰C do + 100 ⁰C Pokud budou upínací pásy užívány ve spojení s chemikálieme, je třeba se dotázat výrobce na doplňující údaje o použití. Důležité údaje jsou : CHEMIKÁLIE, KONCENRACE, TEPLOTA, DOBA PŮSOBENÍ Upínací pásy, které přišly do styku s kyselinami, louhy nebo jinými agresivními látkami je nutno před skladováním nebo znovupoužitím opláchnout vodou. U pásů z polyamidu a polyesteru být nečistoty odstraněny příslušnými běžnými prostředky. Je třeba dbát na to, aby byl upínací pás před dalším použitím zcela vysušen. Při používání běžných rozpouštědel je třeba respektovat stávající předpisy (např. nařízení pro práci s chlorovodíky). Na další možnosti čištění je třeba se dotázat výrobce. KONTROLA A PŘEZKOUŠENÍ Upínací pásy je nutno během používání kontrolovat a pokud jsou zjištěny závady ohrožující bezpečnost, je třeba pásy z dalšího vyřadit. Jsou-li upínací pásy znečištěny agresivními látkami, nebo látkami, které je mohou jinak poškodit, nebo jsou-li tyto látky na nich ulpělé, musejí být takové pásy pečlivě prohlédnuty a v případě potřeby i přezkoušeny (např. výrobcem). Upínací pásy musí být jednou ročně kontrolovány odborníkem. S ohledem na způsob užívání a k provozním podmínkám, mehou být během roku vykonány další zkoušky, které stanoví a provádí odborník. VYŘAZOVÁNÍ UPÍNACÍCH PÁSŮ Z PROVOZU Upínací pásy je nutno vyřadit z používání při: při zlomech v přízi, zvláště při naříznutí okrajů pásů, chybějícím nebo nečitelném označení štítku, závažných poškozeních, deformaci vlivem tepla (záření, tření), poškození spojů šití, škodě následkem působení agresivních látek (viz. Bod 2). Spojovací a upínací prvky je nutno používat při: natržení, zlomu a při značném výskytu koroze a škodách korozí vyvolaných rozšíření > 0,05 x A (kde A je vzdálenost mezi vrcholem háku a jeho tělem), nebo při všeobecných deformacích zřetelných stálých deformacích u nosných částí SKLADOVÁNÍ A SUŠENÍ PÁSŮ Upínací pásy musí být skladovány v suchém prostředí, za přístupu vzduchu a chráněny proti povětrnostním vlivům a agresivním látkám Upínací pásy se nesmějí sušit v blízkosti ohně a jiných horkých míst. Nesmí být překročeny teploty přes 100 ° C. Horká místa jsou například horké roury s parou, tepelné zářiče a podobně. PROVÁDĚNÍ OPRAV Opravy upínacích pásů smějí být prováděny pouze tehdy, pokud lze ze štítku jednoznačně zjistit označené výrobce, použitý materiál a maximálně přípustné tažné síly. Opravy mohou být pouze výrobcem, nebo jím pověřenými osobami. Musí být zajištěno, aby uvedená maximální přípustná tažná síla dosahovala po opravě prokazatelně původních hodnot (odzkoušením). Společnost REDO s.r.o. provádí u výrobků z vlastní produkce servis pouze svým zákazníků, a to ve svém výrobním závodě v Prostějově. U dovozových výrobků jsou opravy a reklamace řešeny prostřednictvím REDO s.r.o. u dodavatele. PROHLÁŠENÍ O SHODNOSTI VÝROBKŮ Pásy pro upínání a zajištění nákladů při přepravě na pozemních komunikacích jsou testovány zkušebnou prověřenou MD ČR – ÚSMD a.s. Praha dle normativních materiálů – 2 195-2. Na všechny upínací pásy vyráběné firmou REDO s.r.o je vydán příslušný atest EN 8 SD 2965 Ministerstva dopravy ČR.
hot line
+420 582 330 912


redo@redo.cz
user