-OBCHODNÍ PODMÍNKY-

obchodní společnosti REDO s.r.o. Prostějov, Tovární 582/9, identifikační číslo 46342010, zapsané v obchodním rejstříku Brno, oddíl C, vložka 5234, telefon 582 330 912, mobil 608 624 097.

 

Obecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.redo.cz (dále jen "e-shop"), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu  každému přístupné.

 

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění /dále jen "OZ"). Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu  OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu  svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

Kupní smlouva

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je prodávajícímu doručena kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněná, potvrzená a odeslaná objednávka a prodávajícím je kupujícímu potvrzeno obdržení objednávky na e-mailovou adresu nebo telefon uvedené kupujícím v objednávce. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.  

 

Specifikace zboží a cena zboží

 

Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností  a cena je u každého zboží uveden přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží  náklady na dodání zboží kupujícímu. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedeného v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna vliv.

 

Registrace

 

Před zahájením nákupu prostřednictvím našeho e-shopu je třeba se přihlásit do systému pomocí uživatelského jména a hesla (stávající uživatelé) nebo provést registraci (noví uživatelé). Při nákupu bez přihlášení bude uživatel k přihlášení respektive k registraci vyzván systémem po kliknutí na tlačítko „pokladna“ pro ukončení nákupu.

 

Doprava a způsob úhrady objednaného zboží

Veškeré zboží objednané v našem e-shopu zasíláme přepravní službou PPL na dobírku.
Cena za dopravu bude přičtena k ceně objednaného zboží a odvíjí se od její výše:

 

Cena objednaného zboží

                                            

Cena za dopravu 

                -CZ                          -SK

nad 0,-Kč

124,- Kč bez DPH       290,-Kč bez  DPH       

   
   

 

   Dodací lhůty

Veškeré objednávky z našeho e-shopu vyřizujeme obratem (zboží máme ve vlastních skladech). V případě, že si objednáte zboží, které je právě vyprodáno a ještě jsme ho nestihli zhasnout na webu, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.

 

 

Nezapomeňte prosím, že:

- každé zboží obsahuje návod na ošetření, materiálové složení, příp. návod k použití;

- záruční doba a životnost zboží jsou různé pojmy; životnost je dána způsobem a intenzitou

  jeho používání (tzn., že při intenzívním užívání může být kratší než záruční lhůta).

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží

 

REDO s.r.o. Tovární 582/9, Prostějov-Vrahovice 798 11, CZ

OR Brno, oddíl C, vložka 52334, IČ 46342010, DIČ CZ46342010

 

I.

Úvodní ustanovení

 

   Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele ve znění k 1.1.2014.

 

II.

Uplatnění práv z vadného plnění

 

   Kupující uplatňuje práva z vadného plnění u prodávajícího v jeho sídle nebo místě podnikání (tj. na adrese: REDO s.r.o. Tovární 582/9, Prostějov-Vrahovice, 798 11, Česká republika). Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci předložením prodejního dokladu.

 

III.

Lhůta pro uplatnění práv

 

   Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit. Takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající na prodejním dokladu. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, správnost a intenzitu užívání považovat za stanovení životnosti zboží.

 

IV.

Jakost při převzetí

 

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s § 2161 Občanského zákoníku, tedy:

      -  zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,

         které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

         základě reklamy jimi prováděné,

      -  zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu

         obvykle používá,

      -  zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

      -  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V.

Odpovědnost prodávajícího za vadu na věci

 

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

      a) na odstranění vady nebo

      b) na přiměřenou slevu.

 

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

      a) na odstranění vady dodáním nové věci nebo dodání chybějící věci nebo

      b) na odstranění vady opravou věci nebo

      c) na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

      d) na odstoupení od smlouvy.

 

   Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

      -  je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

      -  je-li na věci vada, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta

         přiměřená sleva z kupní ceny,

      -  jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo

         zboží při převzetí kupujícím,

      -  vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li

         to z povahy věci (např.uplynutím životnosti),

      -  vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou,

         zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením,

      -  kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví, a tím způsobí zvětšení rozsahu poškození věci,

         vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

   V případě výměny zboží v rámci vyřízené reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 

   V případě odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem je tak nutno učinit do 14 dnů. Čtrnáctidenní lhůta začne běžet okamžikem převzetí zboží. V případě, že půjde o několik druhů zboží nebo bude dodáváno na několik částí, bude běžet ode dne převzetí posledního kusu. Pokud půjde o opakované dodávky zboží, lhůta se bude počítat naopak hned od první dodávky.

 

   Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Pokud spotřebitel zboží používá či poškodí ve lhůtě 14 dnů pro odstoupení a pak zboží vrátí, nese náklady, které prodejci vznikly v souvislosti s opotřebením nebo poškozením zboží.

   V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží (formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete v bodu VII. tohoto reklamačního řádu).

 

VI.

Řešení sporů

 

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit:

      a) na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení

         vady,

      b) na existující systémy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

      c) na příslušný soud.

 

VII.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:  REDO s.r.o.

                Tovární 582/9

                798 11  Prostějov-Vrahovice 

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Artikl (číslo)                       název (popis)                                           ks                               cena v Kč (s DPH)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Datum objednání: …………………………………………

Datum obdržení: …………………………………………..

Nákupní dokl.číslo: ………………………………………..

Účet pro vratku Kč: ...................................

 

Adresa kupujícího: …………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis kupujícího:

 

Datum odstoupení od smlouvy: …………………………………………………

 

Hot line
+420 582 330 912


renata.svobodova@redo.cz
Uživatel